Algemeen

 

De ouderraad van het ISW Gasthuislaan/Madeweg bestaat uit ouders die op persoonlijk titel willen meedenken en meepraten over aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden. De ouders worden niet gekozen. Ouders vertegenwoordigen dus geen achterban, maar functioneren wel als aanspreekpunt voor ouders van hun leerjaar/leergang.

Hoe gaat dit in zijn werk

Voor elk leerjaar (brugklas, Havo 2,3,4,5, VWO 2,3,4,5,6) zit idealiter 1 ouder in de ouderraad van zowel de Madeweg als de Gasthuislaan (per leerjaar). Voor de brugklas is gekozen om tenminste 2 ouders zitting te laten hebben in de ouderraad. Dit omdat er veel brugklassen zijn en na het eerste jaar de splitsing HAVO/VWO plaatsvindt. Een ouder die in de brugklas ouderraadslid wordt, kan indien hij/zij dit wenst, doorstromen naar de volgende leerjaren. Hierdoor worden er alleen in de brugklas nieuwe ouderraadsleden gezocht, tenzij een ouder aangeeft er mee te willen stoppen of als er wijzigingen in de leergang/leerjaar plaatsvinden.

De samenstelling van de ouderraad kunt u hier vinden.

Hoe kunt u met ons communiceren?

De ouderraad kunt u bereiken via het e-mailadres van de ouderraad gm_ouderraad@isw.info . Hier kunt uw algemene suggesties, vragen en opmerkingen kwijt. Mocht uw opmerking een leerjaar/leergang betreffen dan wordt de ouderraad- vertegenwoordiger van dat leerjaar/leergang de hoogte gesteld van uw opmerkingen of suggesties. Hij of zij zal dan nagaan of uw opmerking suggestie bij meer ouders/kinderen in het leerjaar/leergang leeft en inbrengen in de vergadering.

Voor zaken die specifiek uw kind(eren) betreft kunt u overigens het beste eerst contact opnemen met de school(leiding) of mentor van uw kind(eren).

Hoe communiceren wij met u?
De ouderraad vergadert minimaal 5 maal per schooljaar.  

Een verkorte weergave van de ingebrachte onderwerpen wordt op de website gepubliceerd (zie verslag vergaderingen).

Relatie met de locatieraad
De locatieraad is een overleg tussen ouders uit de ouderraad, leerkrachten en leerlingen die zitting hebben in de locatieraad met de schoolleiding. Hierin worden door de ouderraad onderwerpen besproken die tijdens de vergadering met de ouderraad naar voren zijn gekomen. Ouderraad nieuwe stijl